Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j.:

SŘ/148/2014/ŘŠ

Vypracoval:

Mgr. Kamil Krahula, ředitel ZŠ

Schváleno Školskou radou dne:

6. 11. 2013

Pedagogická rada projednala dne:

7. 11. 2013

Účinnost ode dne:

1. 9. 2014 

 

I. Práva žáků

 

1. Žák má právo na vzdělávání a školské služby ve smyslu zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).

2. Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje.

3. Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dle zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).

4. Žák má právo na svobodu projevu, myšlení, svědomí a náboženství. Za své názory nemůže být postihován (tělesně ani duševně). Svůj názor žák musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být věnována náležitá pozornost. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, metodikovi prevence, zástupkyni ředitele, řediteli školy.

5. Žák má svobodu ve výběru kamarádů.

6. Žák má svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny.

7. Žák má právo, aby byl ze strany pedagogických pracovníků respektován soukromý život jeho rodiny.

8. O způsobu výchovy žáka v rodině rozhodují oba rodiče, kteří jsou nositeli primární zodpovědnosti za žáka.

9. Žák má právo být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. Každý žák má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.

11. Žák má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové umělecké a sportovní činnosti úměrné jeho věku.

12. Žák má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho zdravému a pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

13. Žák má právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má osobní problémy.

 

II. Povinnosti žáků

 

A. Všeobecné povinnosti

1. Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.

2. Žák je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.

3. Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

B. Režim školy

1. Školní budova se otevírá v 7.40 hod pro všechny žáky. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu. Začíná-li vyučování druhou vyučovací hodinu, přicházejí žáci do školní budovy v 8.40 hodin. Začíná-li vyučování nultou vyučovací hodinu, přicházejí žáci do školní budovy v 6.50 hodin.

2. Po příchodu ke škole před zahájením vyučování se žáci řadí a do budovy vstupují ukázněně.

3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se bezdůvodně nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Šatny s odloženými svršky žáků jsou neustále uzamčeny. Třídní učitelé určí zodpovědné služby žáků (šatnářů) tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje v 8.00 hod. pan školník a vychovatelky ŠD.

4. Do prvního zvonění (7.55 hod) musí být všichni žáci ve třídách, aby se mohli včas a v klidu připravit na výuku.

5. Po zvonění, které oznamuje zahájení vyučovací hodiny, jsou žáci povinni posadit se na své místo ve školní lavici.

6. Do školy žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Žáci také nesmí nosit do školy cenné předměty, které nesouvisí s výukou a větší obnosy peněz.

7. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě tuto skutečnost ohlásí svému vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli.

8. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako požívání alkoholických nápojů a kouření, je žákům školy striktně zakázáno a podléhá nejpřísnějším kázeňským a kárným postihům.

9. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití.

10. Žák školy pomáhá slabším a zdravotně postiženým spolužákům.

11. Žák školy je zodpovědný za svoje učební výsledky a chování.

12. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na základě žádosti zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. V případě uvolnění žáka ze zdravotních důvodů z  předmětu tělesná výchova je podmínkou písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Lékař současně doporučí řediteli školy, má-li povolit uvolnění z tělesné výchovy zcela nebo jen zčásti.

13. Do odborných učeben odcházejí žáci organizovaně sami za stálého dohledu vyučujícího, který vykonává v příslušném rajonu školy pedagogický dozor. Před odbornou učebnou čekají žáci na příchod vyučujícího. Pokud se vyučující do 5. minut po zvonění nedostaví, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost do kanceláře školy.

14. Na WC jsou žáci povinni dodržovat čistotu, zhasínat světla a zatahovat kohoutky u umyvadel.

15. Žáci vstupují do kabinetů, ředitelny a kanceláře školy jen na vyzvání. Naléhavé záležitosti vyřizují žáci u referentky školy výhradně v době hlavní přestávky.

16. Nepřipravenost na výuku a zapomenutí pomůcek hlásí žák vyučujícímu v úvodu hodiny. Při vyučování žák nevyrušuje, nezabývá se vedlejšími činnostmi, pracuje poctivě a aktivně, neopouští třídu bez svolení pedagoga.

17. Do vyučování je dovoleno přinášet pouze věci potřebné k výuce.

18. Žák udržuje své pracovní místo ve třídě v čistotě a pořádku, zachází šetrně a ohleduplně s učebnicemi, učebními pomůckami a školním majetkem. Svévolné poškození majetku uhradí žák, který škodu způsobil.

19. Okna ve třídách žáci otevírají a zavírají pouze na pokyn pedagoga a za jeho přítomnosti.

20. Po skončení vyučování si žáci uklidí svá pracovní místa a zvednou židle na lavice. Žákovská služba současně zkontroluje uzavření oken, úklid kolem odpadkového koše a zhasnutí světel v učebně.

21. V případě, že je žák majitelem mobilního telefonu, je povinen mít svůj mobilní telefon během celého pobytu ve škole vypnut! Mobilní telefon smí žák ve škole použít pouze ve výjimečném a mimořádném případě, a to pouze se souhlasem příslušného pedagoga (např. v případě nutné komunikace s rodiči). K jiným účelům je používání mobilního telefonu v areálu školy zakázáno.

22. Používání dalších informačních komunikačních technologií a internetu je povoleno jen na pokyn vyučujícího. K jiným účelům je používání informačních komunikačních technologií a internetu zakázáno. V případě porušení těchto pravidel bude žák vystaven kázeňskému postihu.

23. Žáci, pověření třídním učitelem výkonem „třídní týdenní služby“ mají následující povinnosti:

kontrolují před každou vyučovací hodinou, zda jsou připraveny pomůcky k vyučování

v průběhu přestávek umývají tabuli a dozírají na pořádek v učebně

po vyučování zkontrolují lavice a úložné prostory pod lavicemi, čistotu třídy, uzavření okem, vodovodních kohoutků a zhasnutí světel

při zahájení vyučovací hodiny hlásí absenci žáků

nepřítomnost pedagoga v hodině oznámí po 5.minutách řediteli školy

jsou povinni sdělit dozírajícímu učiteli a třídnímu učiteli jméno žáka, který se odmítl podřídit jejich pokynům

veškeré závady vzniklé během vyučování i o přestávce neprodleně hlásí třídnímu učiteli popř. jeho zástupci.

24. Provoz školní družiny je od 6.00 do 16.30 hodin. Žáci jsou ze školní družiny propouštěni po příchodu svých rodičů resp. zákonných zástupců nebo na základě písemného sdělení o odchodu žáka (sdělení může mít trvalou platnost). Na telefonická sdělení ohledně odchodu žáků se nebere zřetel.

25. Žáci, kteří neodcházejí do školní družiny a žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opouštějí školu ihned po skončení vyučování.

26. Žáci nevstupují do prostoru šaten během vyučování. Do prostoru šaten vstupují jen po svolení učitele a při přecházení do tělocvičny či učebny praktických činností.

27. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, opouštějí školu ihned po obědě.

28. Žáci, kteří mají odpolední výuku, mohou vstoupit do budovy 15 minut před jejím začátkem. Žáky si přebírá příslušný pedagog. Po skončení odpolední výuky žáci školu ihned opustí.

29. Mezi 2. a 3.vyučovací hodinu je zařazena hlavní přestávka v trvání 20 minut. Během ní se žáci volně a ukázněně pohybují po chodbách ve svém patře. Žákům není dovoleno zdržovat se na schodištích a WC, vyvolávat konflikty a běhat po chodbách. Žákům II.stupně je zakázáno bezdůvodně vcházet do tříd I.stupně.

30. Žáci, kteří mají zaplaceny svačiny ve školní jídelně, si je vyzvedávají v průběhu velké přestávky. V prostorách školní jídelny se zdrží pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci. Poté se ihned odeberou zpět do svých tříd.

 

C. Řešení absence žáků

1. Zákonný zástupce žáka je povinen ohlásit nepřítomnost žáka ve vyučování již první den, nejpozději třetí pracovní den (telefonicky, písemně, faxem, e-mailem).

Po návratu žáka do školy je zákonný zástupce povinen nejpozději třetí pracovní den doložit důvody nepřítomnosti s přesným vymezením délky. Pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné. V takovém případě se bude jednat o neomluvenou absenci a tedy o záškoláctví žáka, kdy povinností školy je tuto skutečnost nahlásit orgánu sociálně právní ochrany dětí a současně Policii České republiky. Omluvu podepisuje jeden z rodičů.

2. Pokud se dítě nemůže z důvodu předem známých zúčastnit vyučování, je zákonný zástupce povinen požádat písemně o jeho uvolnění – 1-3 dny třídního učitele, na více dnů ředitele školy. K uvolnění žáka z výuky na více dnů podají rodiče 7 dnů předem písemnou žádost na předepsaném formuláři. Po udělení souhlasu ředitele školy může být žák uvolněn z výuky na 14 pracovních dnů v jednom školním roce.

Žáci nemohou být během vyučování uvolněni, pokud si je zákonný zástupce osobně nevyzvedne ze školy (netýká se žáků starších 15 let). Zákonný zástupce je povinen vyplnit žádost o uvolnění z vyučování na zvláštním formuláři (vzor žádosti v žákovské knížce a na webových stránkách školy). Tato žádost bude předána třídnímu učiteli.

3. Pokud absence žáka překročí v jednom pololetí hranici 100 hodin nebo bude mít škola (třídní učitel) podezření na bezdůvodnou absenci žáka, bude jeho další nepřítomnost omluvena pouze na základě lékařského potvrzení. Škola (třídní učitel) bude o nutnosti tohoto potvrzení zákonného zástupce a lékaře informovat.

4. Jestliže absence žáka překročí za jedno pololetí školního roku 25 % z celkového počtu vyučovacích hodin za toto pololetí, bude muset žák absolvovat komisionální přezkoušení.

5. Zákonní zástupci mohou omlouvat žáka z rodinných důvodů pouze dvakrát za pololetí.

 

D. Zásady chování žáků ve škole a při činnostech mimo školu

1. Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby pozdravem "Dobrý den".

2. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek žáků, učitelů či jiných osob, jsou rodiče tohoto žáka povinni škodu nahradit. Učebnice a žákovskou knížku má žák řádně obalené. Psaní po lavici a do učebnic je posuzováno jako úmyslné poškozování společného majetku.

3. Ztráty osobních věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žákovská služba (šatnáři) zodpovídají za důsledné uzamykání školních šaten. Ztráty z neuzamčených místností nejsou předmětem pojistných událostí.

4. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy ani na školním pozemku bez dozoru učitele.

5. Při mimo učební a zájmové činnosti se žáci dle pokynu příslušné vedoucí (učitelka, vychovatelka ŠD) scházejí 5 - 10 minut před zahájením činnosti na určeném místě (před školní budovou, před tělocvičnou, před budovou školní družiny apod.). Vedoucí nad žáky vykonává dozor po celou dobu jejich pobytu ve škole a dohlíží na ně až do odchodu z budovy.

6. Na odpolední vyučování čekají žáci před školou 15 minut před zahájením hodiny. Do budovy vstupují jen na pokyn a za doprovodu dozírajícího učitele. V polední přestávce je možné využít odpočinkových prostor v přízemí školy v případě špatného počasí (déšť, mráz, apod.).

7. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předává vyučující vychovatelkám po skončení poslední vyučovací hodiny. Ostatní žáky doprovodí do šaten a vyčká, až poslední žák opustí prostor šaten.

8. Vstup žáků do informační místnosti je zakázán.

9. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, nedoporučuje se nosit sebou cenné věci. Hodinky, šperky, apod. mají žáci neustále u sebe a pokud je musí odložit, např. v hodině tělesné výchovy, svěřují je do úschovy vyučujícímu. Pokud žáci vlastní mobilní telefony, mohou je použít pouze v naléhavých případech, a to vždy  během přestávky. V průběhu vyučování musí být mobilní telefony vypnuty!

10. Přísnému postihu se vystavuje žák, u něhož budou zajištěny věci nesouvisející s výukou, věci nebezpečné a věci ohrožující zdraví (hořlaviny, cigarety, zapalovače, zápalky, těkavé látky, drogy, alkohol, výbušniny, nože, zbraně apod.).

11. Nalezené věci předá nálezce ihned do kanceláře školy.

12. Dojíždění žáků do školy na kole tento školní řád neřeší a škola také nezodpovídá za možný úraz žáků a ztráty kol.

13. Žáci jsou povinni svým slušným a náležitým chováním reprezentovat školu i na veřejnosti.

14. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.

 

E. Chování ve školní jídelně

1. Do jídelny odcházejí žáci pod dozorem vyučujícího poslední vyučovací hodiny.

2. V jídelně se žáci staví ukázněně do zástupu podle pokynů dozírajícího učitele.

3. Žáci šetří zařízení a vybavení školní jídelny a jsou povinni uhradit svévolně způsobené škody.

4. Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, žáci vše zkonzumují v jídelně.

5. Žáci se řídí pokyny vyučujících i personálu školní kuchyně. Neukázněný žák může být potrestán zařazením na jiné místo fronty čekajících žáků, za opakované přestupky závažnějšího rázu či nekulturní chování může být žák vyloučen ze školního stravování.

6. Žáci zachovávají kulturu stolování, neplýtvají jídlem a dbají o čistotu stolu. U jídla zachovávají naprostý klid.

7. Po obědě žáci odnesou použité nádobí a příbory na odkládací okénko a bez dalšího otálení opustí prostor školní jídelny a následně i objekt školy.

8. Žáci navštěvující školní družinu přicházejí a odcházejí ze školní jídelny podle pokynů vychovatelky ŠD.

 

F. Žákovské služby

Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti zavedené podle zvyklostí třídy a třídního učitele. Služba zejména hlásí třídnímu učiteli závady na vybavení třídy, na II. stupni hlásí v kanceláři školy, jestliže se vyučující nedostaví do hodiny. Žákovská služba v průběhu vyučovacího dne dohlíží na pořádek ve třídě, mazání tabule a po skončení výuky na zhasnutí světel, uzavření oken a celkový úklid ve třídě. Šatnáři především dbají na pořádek v šatnách a uzamčení šaten po celou dobu pobytu žáků ve škole.

 

G. Hygiena a bezpečnost práce

1. Žáci jsou povinni se ve škole přezouvat a dodržovat zásady osobní hygieny, obzvlášť před jídlem a po použití WC.

2. Všichni pracovníci školy a žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani zdraví ostatních žáků či jiných osob.

3. Žáci chodí slušně a čistě oblečení a upraveni.

4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.

5. Také úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je nutno bez odkladu hlásit vedení školy. Těžké úrazy žáků a pracovníků na LVK, škole v přírodě apod. je nutné ihned hlásit škole. Každý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů, která je uložena u zástupkyně ředitele školy.

6. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči.

7. Při konání mimoškolních akcí se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před těmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních, se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.

8. Při výuce v tělocvičně, na pozemcích a v laboratořích zachovávají žáci bezpečnostní předpisy dané Řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel písemný záznam v třídní knize. Řády odborných učeben jsou uloženy u zástupkyně ředitele.

9. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.

10. Doporučuje se nenechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně na stolech a ve skříních, a to jak ve třídách, tak i v kabinetech a nenechávat je ve škole přes noc.

11. Šatny s odloženými svršky žáků musí být neustále uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontrolují v 8.00 hod. školník a vychovatelky.

 

H. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy

Všichni vyučující tělesné výchovy jsou povinni důsledně dodržovat „Nařízení ředitele školy č.j. N-9/03 ze dne 1.1.2003 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce tělesné výchovy“.

I. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Jsou upravena „Klasifikačním řádem“, který je přílohou „Školního řádu“.

 

III. Práva a povinnosti pracovníků školy

1. Pro pedagogické pracovníky a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, zejména zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

2. Všichni pracovníci plní úkoly dané plánem práce školy pro školní rok a úkoly dané týdenním plánem práce.

3. Pedagogičtí pracovníci sledují přehled suplování - vždy před svojí volnou hodinou a před odchodem domů.

4. Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí a dětem se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka (problémy s chováním, prospěchem, zdravotními a rodinnými problémy). Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním.

5. Vyučující pravidelně a soustavně informují rodiče žáků resp.zákonné zástupce žáků o jejich prospěchu formou zápisu známek do žákovské knížky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu a chování žáků.

6. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy.

7. Pro schůzovní činnost jsou vyhrazena úterý a čtvrtky. Přesný termín nebo přesun na jiný den je předem oznámen v týdenním plánu.

8. Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

9. Do školy přicházejí pedagogičtí pracovníci nejméně 15 minut před zahájením vyučování, výchovné činnosti resp. pohotovosti k vyučovací činnosti. Neplánovaný pozdní příchod omluví ihned u vedení školy, plánovaný pozdní příchod nahlásí předem zástupkyni ředitele.

10. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc a zajistí přivolání odborné lékařské pomoci. Úraz ihned ohlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře a předají je referentce školy.

11. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, zhasnutí světel, uzavření oken a vodovodního kohoutku a odvedou žáky do šatny. Učitel odchází ze třídy poslední. Třídní knihu na II. stupni odnášejí do informační místnosti. Při odchodu ze školy po skončení pracovní doby vyučující zkontrolují uzavření oken ve svých kabinetech.

12. Odchod se žáky na plánovanou akci mimo školu hlásí předem vedení školy, aby mohla být uvedena v plánu práce a mohlo být zajištěno suplování či výměna hodin.

13. Ve škole je zakázáno kouření.

14. Organizační a administrativní záležitosti stejně jako návštěvy rodičů si vyučující vyřizují v době mimo vyučování a plánovaných porad a schůzí.

15. Učitelé pověření dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení Školního řádu. O závadách a vážných přestupcích informují třídního učitele, případně vedení školy.

16. V případě onemocnění je učitel povinen neprodleně oznámit svou nepřítomnost zástupkyni ředitele. Pokud mu to umožňuje zdravotní stav, předá učební přípravy či jiné pokyny k výuce suplujícím. Též oznámí, kdy jde na lékařskou kontrolu a který den nastoupí do školy. Při předvídané absenci předloží učitel plány učiva pro potřebu zastupujících.

17. Všichni učitelé, kteří budou vyučovat v odborných pracovnách, ručí za to, že žáci opustí pracovnu v naprostém pořádku. Bez pokynu vyučujícího nesmí žáci vcházet do učeben.

18. Učitelé I. stupně úzce spolupracují se školní družinou.

19. Všechny problémy týkající se kázně je třeba řešit ihned s třídním učitelem a výchovným poradcem.

20. Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoliv účelem výhradně ředitel školy. Zastupování nepřítomného pracovníka zařizuje zástupkyně ředitele školy.

21. Není dovoleno v době vyučování posílat žáky mimo budovu školy k vyřizování soukromých i služebních záležitostí učitelů, není dovoleno pouštět žáky samotné k lékaři. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.

22. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy na vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení na nezbytně dlouhou dobu, pokud jej nebylo možno provést mimo pracovní dobu. O návštěvě zdravotnického zařízení předloží pracovník vedení školy doklad potvrzený lékařem, který bude obsahovat datum, čas, razítko a podpis lékaře.

23. Vyučující je povinen seznámit se s rozpisem dozorů a místem, kde bude dozor nad žáky vykonávat.

24. Za řádný výkon dozoru při zajištění bezpečnosti žáků, jejich chování apod. se považuje fyzická přítomnost vyučujícího v úseku, který mu byl rozpisem určen a postupné procházení učeben a přilehlých volně přístupných míst. Během dozoru nesmí vyučující vykonávat žádné jiné činnosti (oprava sešitů, četba knih, apod.). Pokud nemůže vyučující z jakýchkoli důvodů dozor vykonávat, je povinen tuto skutečnost předem oznámit zástupci ředitele.

25. Učitel pověřený dozorem ve školní jídelně odchází ze třídy se zvoněním a nastupuje dozor včas. Zamezí nefunkčnímu předbíhání ve frontě u výdeje stravy.. Pokud zjistí případné nedostatky (např. mokrá podlaha), upozorní příslušnou pracovnici kuchyně. Sám se naobědvá až po skončení dozoru. Za konec dozoru je považováno „ odstravování“ všech žáků I. a II. stupně v danou vyučovací hodinu (kromě družiny).

26. Dozor vykonávaný v prostorách školních šaten je nutno dodržovat důsledně až do odchodu posledního žáka (včetně žáků stravujících se ve školní jídelně) z objektu šaten a následně zkontrolovat uzavření vstupních dveří.

27. Učitel vybírající od žáků jakékoliv množství peněz spojených s jejich vzděláváním (výběr peněz na pracovní sešity, mimoškolní akce, apod.) oznámí tuto skutečnost zákonným zástupcům žáka vždy v dostatečném předstihu. U částek do 1000,- Kč minimálně týden dopředu. U částek vyšších minimálně měsíc dopředu.

 

Třídní učitelé

1. Vedou řádně a pečlivě pedagogickou dokumentaci určenou předpisy a vedením školy.

2. Věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a chování žáků. O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o závěrech lékařských vyšetření a nálezů z psychologické poradny.

3. Přesně evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují omluvu nepřítomnosti žáka do 48. hodin. Od žáků bezprostředně po ukončení absence vyžadují písemnou omluvenku.

4. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů a žákovských knížek, při informačních a osobních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. Sledují, zda rodiče kontrolují zápisy v žákovských knížkách, kontrolu žákovské knížky 1x měsíčně stvrzují parafou.

5. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, rodné číslo, adresu, jméno ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu, jméno třídního učitele.

6. Stanovují žákovské služby ve třídách, služby zapisují do třídní knihy. Hodnotí výsledky práce třídy na třídnických hodinách, které si za tímto účelem svolávají v termínech podle potřeb třídy a nutnosti řešit okamžité situace. Stručnou náplň třídnické hodiny zapíší do poznámek v třídní knize.

7. Dbají o estetický vzhled učebny, poškození a závady hlásí školníkovi. Zodpovídají za konkrétní postihy a finanční náhradu u záměrně způsobených škod.

 

Zákonní zástupci žáků (dále jen rodiče)

1. Rodiče žáků jsou ve smyslu ustanovení zákona číslo 561/2004 Sb. § 22 odst.3 povinni:

zajistit, aby žák docházel řádně do školy

na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích žáka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

2. Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svých dětí u vyučujících a třídních učitelů v průběhu třídních schůzek, konzultačních hodin nebo po předchozí domluvě i v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této souvislosti průběh vyučování.

3. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u jednotlivých pedagogů či přímo u ředitele školy.

4. Rodiče žáků mají povinnost uhradit v daném termínu vždy celou částku, která souvisí s výukou a vzděláváním jejich dítěte (zakoupení pracovních sešitů, mimoškolní akce, apod.), pokud s nimi byla předem projednána a včas oznámena.