Od září 2016 vzniklo na naší škole v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava"  Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Ve škole již s dětmi pracuje školní metodik prevence Mgr. Hana Stará a výchovný poradce Mgr. Hana Kuřilová. Součástí ŠPP jsou nyní také speciální pedagog Bc. Kristýna Varnušková a sociální pedagog DiS. Jaroslava Šidlovská, do budoucna přibude i školní psycholog. Pracovníci budou pomáhat v případě potřeby jednotlivcům i celé škole dosahovat lepších výsledků ve vzdělávání, budou pomáhat řešit případné problémy. Konkrétní údaje o náplni práce, kontaktech a konzultačních hodinách najdete rovněž na našich stránkách.

Mediace je uznávaná a účinná metoda řešení konfliktů a sporů prostřednictvím komunikace. Až 80 % mediací končí dohodou. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody.

 

Program Mediace do škol je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

 

Školní mediace a peer mediace není v prostředí českých škol zatím běžná. Zkušenosti ze zahraničí ale ukazují, že jsou účinnou a efektivní metodou, jak zmírňovat napětí ve školních kolektivech a jak budovat lepší vztahy mezi účastníky života ve škole.

 

Program Mediace do škol ověřuje, zda a jak jsou české školy připravené začlenit mediaci jako běžně užívanou komunikační metodu pro řešení sporů či konfliktů.

 

 

Zapojeno je celkem 10 tzv. pilotních škol v ČR - pět škol z Ústeckého kraje a pět z kraje Moravskoslezského. Budoucí mediátoři z řad pedagogů i žáků projdou komplexním mediačním výcvikem s následnou supervidovanou praxí, ostatní učitelé a vedení školy budou zapojeni prostřednictvím akreditovaných seminářů.

 alt

 

Naše škola se zapojila do projektu "Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce (ICT kouč)"

Projekt se zaměřuje na systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce. Školy zapojené do projektu zároveň zakoupí digitální dotyková zařízení, která budou sloužit jak k prvotnímu ovládnutí technologie z uživatelského hlediska, tak i k jejímu následnému začlenění do vyučování.
 Cílem projektu je zprostředkovat cílové skupině pedagogů individuální zkušenost s moderními pedagogickými a didaktickými postupy a metodami a skrze tuto osobní zkušenost je motivovat k začlenění shodných metod přímo do své vlastní výuky.

Učitelé se dále vzdělávají, aby byli schopni využít co nejvíce moderních ICT technologií a obohatili tak svou výuku. Školení jsou zaměřená hlavně na práci s dotykovými zařízeními v cloudovém prostředí.

 

https://www.scio.cz/o-spolecnosti/projekty-esf/ict-kouc.asp

alt

 alt

Naše škola získala školního asistenta v rámci projektu Janička

společnosti Scio ve spolupráci s British Council.

Cílem projektu je zvýšení kvality jazykové a odborné výuky. Souvisejícím cílem je zvýšení internacionalizace škol.

IANUA (Janička)

Projekt, který realizuje společnost Scio ve spolupráci s Britskou Radou (British Council), se zaměřuje na zlepšení jazykových schopností žáků a učitelů základních škol. Na zúčastněných školách proběhne integrace metody CLIL* do výuky tématu Člověk a jeho svět za pomoci připravených video-lekcí, na 40 zúčastněných školách také za pomoci školních asistentů relokovaných na 9 měsíců na danou školu. Dále školy získají metodickou pomoc a poradenství při zvyšování jejich internacionalizace a pro učitele cizích jazyků i školení didaktických kompetencí k výuce cizích jazyků. * CLIL – Content and Language Integrated Learning (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

Od 30.10.2014 na naší škole pracuje pan Paul Angus

 

Projekt: Ianua Linguarum Reserata (Janička ILR) Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.00/55.0005 http://janicka.scio.cz/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

alt

Naše škola byla zapojena do projektu EU - peníze školám.

V rámci tohoto projektu byly zpracovány digitální učební materiály do oblastí Člověk a příroda pro fyziku a přírodopis a do oblasti Umění a kultura pro výtvarnou výchovu. Tyto DUM jsou uloženy na serveru školy a na požádání budou případným zájemcům zpřístupněny.

 

kontaktní osoba: Mgr. Jana Chýlková, tel… 596 244 880


V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu OVOCE DO ŠKOL. V rámci tohoto projektu jsou žákům 1.– 5. ročníku v pravidelných intervalech dodávány dotované produkty - čerstvé ovoce, zelenina  nebo ovocné  šťávy. Děti si na tuto pravidelnou akci zvykly a vždy se těší na další ovocné překvapení. Projekt je financován z příspěvku Evropské unie, přičemž ČR se podílí na jeho spolufinancování.Distribuci ovoce a zeleniny do naší školy zajišťuje firma Ovocentrum  V+V s.r.o. Valašské Meziříčí.