Mgr. Hana Stará

 

 

Kontakt:    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Tel. 596244880

 

Konzultační hodiny metodika prevence pro rok 2019 - 2020:

po-pá    7:30 - 8:00      út 13:30 - 14:00

 

nebo kdykoliv po předchozí domluvě.

 

 • 1. Prevence ve škole

  1.1. Školní metodik prevence

  Ukotvení školního metodika: vyhláška 72/2005 Sb.

  Kompetence ŠMP jsou dány Vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských

  poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. Příloha č. 3: standardní

  činnosti školy, bod II. standardní činnosti školního metodika prevence

  1.2. Standardní činnosti školního metodika prevence

  1.2.1. Metodické a koordinační činnosti

  1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

  2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,

  vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových

  projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

  3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických

  jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

  4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

  5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího

  procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a

  dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

  6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku

  prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti

  (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v

  oblasti prevence sociálně patologických jevů.

  7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě

  akutního výskytu sociálně patologických jevů.

  8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských

  zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

  9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence,

  navržená a realizovaná opatření.

  1.2.2. Informační činnosti

  1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách

  programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

  2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

  3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně

  patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická

  zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové

  intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

  1.2.3. Poradenské činnosti

  1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování

  poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího

  odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

  2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně

  patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, kteréjsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

  3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace

  poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými

  zařízeními

   

  Do metodických a informačních činností řadíme:

  - zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence

  - metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP, práce s nadanými žáky apod.

  - předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy

  - poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

  - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

  - vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti metodika prevence  , navržená a realizovaná opatření.

  Poskytování poradenské služby stanoví v první řadě školský zákon, který zakotvuje povinnost školy poskytovat poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona a tomu odpovídající práva žáků, studentů, a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků na poskytnutí této pomoci. Při poskytování poradenských služeb je škola povinna poskytovat vyžádané informace a spolupracovat s dalšími institucemi, zejména:

  - PPP (pedagog.-psycholog.poradny)

  - SPC (speciální pedagogická centra)

  - SVP (střediska výchovné péče)

  - orgány sociálně-právní ochrany

  - PČR

  - pediatry a dalšími odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči vč.individuální a rodinné terapie

  - oddělením péče o rodinu a děti, oddělením sociální prevence

  - příp. neziskovými organizacemi specializujícími se na danou problematiku.

  V letošním školním roce 2014/2015 (oblast pedagogicko-psychologické poradenství) jsme si stanovili tyto cíle:

  - Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.

  - Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.

  - Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole.

  - Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

  - Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.

   

   

  SPOLU  to zvládneme!!!!

   

   

  Mgr. Hana Stará

 •  

 •  

 • Jak poznáte, že by  právě vaše dítě mohlo být obětí šikany?

  •             Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.

  •             Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.

  •             Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.

  •             Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova,                            případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.

  •             Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz                        autem.

  •             Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).

  •             Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. ”Nechte mě!”

  •             Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

  •             Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá                    svěřit se s tím, co je trápí.

  •             Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo),                            případně doma krade peníze.

  •             Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.

  •             Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči                      rodičům.

  •             Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své                            zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat ( manipulace s teploměrem apod.)

  •             Dítě se vyhýbá docházce do školy.

  •             Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

  Projevy šikanování

  Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví.

  Jejich znaky je možno rozdělit podle různých hledisek přibližně do těchto skupin:

  •             verbální přímé a nepřímé

  •             fyzické přímé a nepřímé

  •             aktivní a pasivní

  Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu                              závažných případech nabýt i rysy organizovaného zločinu.

  Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování

  Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být například:

  •             Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.

  •             Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.

  •             O přestávkách vyhledává blízkost učitelů.

  •             Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.

  •             Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.

  •             Stává se uzavřeným.

  •             Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.

  •             Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.

  •             Zašpiněný nebo poškozený oděv.

  •             Stále postrádá nějaké své věci.

  •             Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.

  •             Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.

  •             Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.

  •             Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.

  •             (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy,

  neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!)

  Přímé znaky šikanování mohou být například:

  •             Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet.                Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo ”legrací” zranitelný.

  •             Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým                    tónem.

  •             Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.

  •             Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že                  se jim podřizuje.

  •             Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.

  •             Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť                          neoplácí.

  •             Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.

 •