Informace o škola poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Název školy:
Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace

Sídlo školy:
Pěší 66/1, 712 00  Ostrava-Muglinov

IZO školy:
102 508 445

REDIZO školy:
600 145 166

IČO:
70995371

 

ID schránky: pr7mqp4

 

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
webové stránky: www.zspesi.cz

 

Příjímáme a zasíláme dokumenty ve formátech: .doc, .docx, .pdf, .txt, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .ppt, .pptx

 

DIČ:

nejsme plátci DPH

 

Bankovní spojení:
Česká spořitelna Ostrava, a.s.

Prokešovo nám. 8

702 00 Ostrava

 

Číslo účtu:
1652029399/0800

Zřizovatel školy:
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35,  710 16  Slezská Ostrava
IČO: 00845451

Důvod a způsob založení:
Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava č. 13/20 ze dne 24. 10. 2002 s účinností ke dni 1. 1. 2003.

Vedení školy:
Ředitel školy:                 Mgr. Kamil Tabášek
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Chýlková

Organizační struktura školy:
Ředitel školy

Pedagogičtí pracovníci:                                                                               Správní zaměstnanci:

Zástupkyně ředitele         referentka           Školník

 

Vedoucí vychovatelka                          Výchovný poradce                                                   Pracovnice výdeje stravy
Vychovatelka                                        Metodik prevence                                                    Pracovnice úklidu
Metodik a koordinátor ICT
Zdravotník školy
Třídní učitel
Učitel
Asistent pedagoga

Školské poradenské pracoviště:

Speciální pedagog, Sociální pedagog, Školní psycholog
Počet tříd:
I. stupeň:            6 tříd
II. stupeň:           5 tříd
Školní družina:   2 oddělení

 

Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program základního vzdělávání - Tvořivá škola

Telefonní kontakty:
škola:                596 244 880
ředitel:              596 241 718
školní družina:  596 241 708
školní jídelna:   599 445 429
fax:                    596 241 717

 

 

Úřední hodiny:
Pondělí - pátek       7:30 - 11:30   a    12:30 - 14:00

Školské zákony:
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
Školské vyhlášky:
vyhláška MŠMT 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
vyhláška MŠMT 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
vyhláška MŠMT 64/2006 Sb., o evidenci úrazů
vyhláška MŠMT 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
vyhláška MŠMT 107/2005 Sb., o školním stravování


Rozpočet školy:
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava dne 21. 12. 2017 pod číslem usnesení 0473/ZMOb-Sle/1418/18 stanovilo rozpočet školy pro rok 2018 ve výši 2 133 000,- Kč.

Žádosti o informace:
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Zaměstnanci určení ředitelem školy k poskytování informací:


Mgr. Jana Chýlková – zástupkyně ředitele

Mgr. Hana Kuřilová - výchovná poradkyně

Lenka Rastočná - vedoucí vychovatelka – činnost školní družiny
Marcela Maluchová - hospodářka – administrativní provoz školy
Bc. Eva Kašáková - vedoucí školní jídelny – činnost školní jídelny při ZŠ Bohumínská

 

2. Zaměstnanci školy určeni k přijímání písemných, telefonický a ústních žádostí o informace


Mgr. Jana Chýlková – zástupkyně ředitele školy

Mgr. Hana Kuřilová - výchovná poradkyně

Lenka Rastočná - vedoucí vychovatelka

Marcela Maluchová - hospodářka, Bc. Eva Kašáková - vedoucí školní jídelny

 

3. Spojení na zaměstnance určené k přijímání a poskytování informací
Adresa organizace: Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace, Pěší 1/66, Ostrava-Muglinov, 712 00

Telefon: 596244880

 

4. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.
Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace.

Písemné žádosti se podávají na sekretariát školy.

 

Náležitosti žádosti:

- komu je podání určeno;

- kdo je činí (nelze žádost podat anonymně).

 

Předpisy, výroční zprávy o činnosti a hospodaření, rozpočet a zásady hospodaření s FKSP, kolektivní smlouva, vnitřní směrnice školy, jsou k nahlédnutí denně v době od 8,00 do 14,00 hodin v kanceláři ředitele školy.

 

Žádost je vyřízena pokud žadateli:

- byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních žádostí);

- byla poskytnuta informace formou písemného sdělení;

- bylo umožněno nahlédnout do spisu a zjistit si tak potřebné informace;

- bylo umožněno pořídit tištěnou kopii požadovaného materiálu;

 

5. Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.

 

Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:

- vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, předškolní nebo školské zařízení, kde byla žádost podána;

- vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací;

- konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.

 

6. Omezení a neposkytnutí informace

Škola může omezit poskytnutí informace:

 

- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy;

- jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy.

Škola informaci neposkytne pokud:

- byla předána škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí;

- zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až do nejbližšího následujícího období;

- poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem;

- informace se týká probíhajícího trestního řízení;

 

7. Odvolání

Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 

Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává u školy, která rozhodnutí vydala nebo měla vydat.

O odvoláních rozhoduje ředitel školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud informace poskytuje ředitel školy.

O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.

Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

 

Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení dovolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

 

 

8. Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací

Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, odeslání informace žadateli.

 

 

Ředitelství Základní školy v Ostravě-Muglinově od 1.9. 2011 stanovuje sazebník úhrad na náklady spojené s vyhledáváním informací podle množství a složitosti vyhledávání:

1. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy – bezplatně

2. Pořízení kopie za stránku A4 2,-Kč

3. Odesílání informace poštou za výši poštovného

4. Za vyhotovení kopie rozhodnutí (přijetí ke školní docházce, odklad školní docházky, rozhodnutí o přestupu a další správní řízení) poplatek 100,-Kč.

 

V ceně jsou zahrnuty náklady s vyhledáváním daných informací podle množství a složitosti, pořízení kopie, potvrzení, že kopie souhlasí s originálem. Platba se provádí při podání žádosti v hotovosti. Úhrady jsou vybírány na sekretariátě školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku.

 

 

Na žádost žadatele škola, sdělí předem předpokládanou výši nákladů. Úhrada je příjmem školy.

 

Telefonní čísla:   

škola:        596 244 880

družina:   596 241 708

fax:            596 241 717

ředitel:      596 244 880

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript