Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

 

Č.j.: Ř – 4/05

Účinnost od: 1.9.2005 

Spisový znak:  1.4.

Počet příloh: 1

Změny:

 V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a v návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s přihlédnutím   k  místním  podmínkám školy  vydávám tento

I. Všeobecná část

 

1. Vymezení účelu

Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace byla zřízena jako samostatný  právní subjekt k datu  1.1.2003 s vymezením hlavního účelu  ve zřizovací listině :

 ZŠ poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena  zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

2. Předmět činnosti školy

2.1 Základním předmětem činnosti školy je vzdělávání a výchova 6. – 15. letých žáků  plnících povinnou školní docházku, a to podle učebních  plánů a osnov schválených MŠMT ČR.  V rejstříku škol MŠMT ČR je škola vedena pod kódem 600145166.

2.2 Při organizaci vyučovacího procesu se vychází z vyhlášky   MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Škola má soustavu povinných a povinně volitelných předmětů a v rámci doplňkové činnosti  pronajímá tělocvičnu a nebytové prostory (učebny).

2.3 Škola disponuje dvěmi odděleními školní družiny. Součástí školy jako právního subjektu je výdejna stravy.

2.4 Škola organizuje doplňkovou činnost v souladu se  zřizovací listinou , a to  na základě  živnostenského listu.

  3 Pracovníci školy

Všeobecné povinnosti pracovníků, odpovědnost a práva  pracovníků :

- plnit příkazy ředitele školy a zástupkyně ředitele školy

- dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu

- dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržovat požární předpisy

- chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy

- obdržet za vykonávanou práci mzdu podle platných předpisů  a ujednání

- seznámit se s organizačním, pracovním a vnitřním řádem, s vyhláškou MŠMT o ZŠ a ostatními  školskými předpisy a striktně je dodržovat

 4 Ředitel školy

- jmenuje a odvolává zástupce ředitele a třídní učitele,rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe a svého zástupce 

- usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a  propouští zaměstnance školy

- rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP

- pečuje a zodpovídá za dodržování smluvní, rozpočtové a  evidenční kázně

- předsedá a řídí jednání pedagogické rady

- spolupracuje se Školskou radou  zřízenou podle ustanovení § 167 zákona č.561/2004 Sb.

- odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole

5 Zástupce ředitele

5.1 Přebírá v době nepřítomnosti ředitele školy jeho rozhodovací pravomoci  v rozsahu, který stanoví ředitel školy podle délky své  nepřítomnosti.

5.2 Kromě zastupujících pravomocí plní zástupce ředitele samostatné úkoly, které mu stanovuje jeho popis práce.

5.3 V případě nepřítomnosti ředitele a jeho zástupce jedná jménem vedení výchovná poradkyně školy .

 6 Orgány školy a poradní orgány

 6.1 Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zřídilo zastupitelstvo města svým rozhodnutím ze dne 13.1.2005 (spis. č. 2370/42) školskou radu.                                         

- Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,  pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

- Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a  třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

- Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků  nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

- Funkční období členů školské rady je tři roky.

- Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

- Školská rada se :

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

- schvaluje školní řád,

- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

- Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

- O schválení dokumentů, k jejichž znění se má právo školská rada  vyjadřovat (popř. je schvalovat), rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v § 168 odstavci 1 písm. b) až d)zákona č.561/2004 Sb.,do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 6.2 Pedagogická rada

V souladu s ustanovením §164, odst.2) zákona 561/2004 Sb.,byla ředitelem školy zřízena pedagogická rada jako poradní orgán  ředitele. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

 Pedagogické radě  byly vymezeny  následující pravomoci :

1. PR se vyjadřuje k rozvojovým programům školy a základním dokumentům pedagogického charakteru.

2. PR má právo být seznámena se  změnami v personálním obsazení školy, se  zásadami chodu školy a se změnami pracovního řádu.

 3. PR schvaluje :

- výsledky výchovně vzdělávací práce,

- opatření k posílení kázně,

- školní řád a klasifikační řád jako jeho součást,

- přeřazení žáka v rámci paralelních tříd,

- plán školy a rozvrh školy na daný školní rok.

 7. Dokumentace  školy podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.

Na škole je vedena tato dokumentace (podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,) :

- rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách

- evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika")

- doklady o přijímání  žáků  ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování

- vzdělávací programy podle § 4 až 6

- výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy

- třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu

- školní řád , rozvrh vyučovacích hodin

- záznamy z pedagogických rad

- knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků

- protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy

- personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci

 

8. Předávání  a přejímání pracovních funkcí

- při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé  nepřítomnosti pověří ředitel školy převzetím agendy (kabinetu, odborné pracovny, třídního kolektivu apod.) jiného  pracovníka a stanoví, kdy převzetí bude provedeno písemně

- převzetí majetku, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby a peněžních hotovostí se provádí vždy písemně

 

9. Povinnosti vyplývající z organizačního schématu

 Úsek řízení

 9.1 Ředitel školy v souladu s dikcí § 164 zákona č. 561/2004 Sb., odpovídá za:

- poskytování vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3 školského zákona,

- odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,

- vytváření podmínek pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímání následných opatření,

- vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,

- odpovídá za to, aby osoby uvedené v § 21 školského zákona byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,

- zajišťování spolupráce při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,

- zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení,

- použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,

- zpracování rozborů hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

Rozhoduje o :

- všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,

- organizaci a  podmínkách provozu školy,

- přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 školského zákona,

- odkladu povinné školní docházky podle § 37 školského zákona,

- převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,

- přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

- opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8 školského zákona,

Pověřuje podřízené pracovníky (a spoluodpovídá): 

- sledováním platových postupů, osobních jubileí, odchodů do důchodu ,

- vydáváním školních potřeb pro žáky,

- vydáváním učebních osnov, metodik pro učitele,

- vydáváním kancelářských potřeb, tiskopisů,

- evidencí čerpání dovolené, nemocnosti, náhradního volna, studijního volna ,

- poskytováním údajů pro statistická zjišťování,

- vedením knih úrazů ,

- zápisů z pedagogických rad a provozních porad,

- požární knihy ,

- knihy závad,

- doplňováním lékárniček chybějícím zdravot.materiálem ,

- dodržováním archivace dokumentů školy podle pravidel skartačního řádu,

- vyplácením mezd pracovníků školy v den stanovený pro jejich výplatu,

- vedením podkladů pro proměnlivé složky platu  (143/1992 Sb., § 5-8,10-15 ),

- kontrolou řádného vedení třídních knih, třídních výkazů, katalogových listů,  dokumentace pro volitelné předměty,  nepovinné předměty  a doučování,

- pravidelným vyúčtování drobných vydání,

- kontrolou upravenosti všech prostor školy,

- objednávkami a nákupem nejrůznějších potřeb pro provoz školy i výchovně  vzdělávací práci,

- sledováním vyřizování objednávek nutných pro činnost školy,

- hlášením změn nebo důležitých informací nadřízeným orgánům,

- kontrolou dozorů,

- soustavnou kontrolou seznamu prací a pracovišť zakázaných ženám ,

- sledováním rozpočtu.

 

9.2. Zástupce ředitele

Odpovídá za :

- metodické a odborné řízení  školy a školní družiny,

- kontrolu plnění pracovních povinností přímo řízených pracovníků,

- zpracovávání sumářů proměnlivých složek platů podřízených pracovníků, za zpracování sumáře přesčasové práce všech pracovníků školy,

- zpracování statistických výkazů pro MŠMT ČR a KÚ,

- kontrolu základní žákovské dokumentace všech tříd školy,

- vedení přesné evidence integrovaných žáků a předepsané dokumentace třídními učiteli,

- sestavení rozvrhu hodin školy (ve spolupráci s ředitelem školy) při dodržení hygienických zásad a principů stavby rozvrhu,

- za sestavení rozvrhu dozorů,

- organizaci výjezdů tříd I. stupně do škol v přírodě, za kontrolu připravenosti LVK,

- za evidenci a registraci pracovních a školních úrazů (včetně správnosti vyplňování příslušné dokumentace),

- pravidelné kontroly BOZP na škole,

- přípravu a ve spolupráci s ředitelem školy za realizaci veřejných prověrek BOZP na škole,

- kontrolu a doplňování předepsané požární dokumentace,

- zabezpečení zástupů za chybějící pracovníky ,

- hospitační činnost u učitelů I. stupně se zaměřením na naukové a přírodovědné předměty -samostatně i ve spolupráci s ředitelem školy,

- úplnost předávaných podkladů  pracovníků všech úseků školy při návrzích o platových  postupech,

- sestavení podkladů plánu dovolených všech pracovníků školy,

- koordinaci objednávek učebnic a UP

- organizaci akcí k ukončení školní docházky žáků (ve spolupráci s TU vycházejících žáků),

- evidenci výročí, které zakládají nárok na odměny či dary (dle dikce zákona, podle pravidel čerpání FKSP),

- kontrolu činnosti odborných metodických  orgánů ,

- odbornou péči o žáky se specifickými vývojovými poruchami,

- za zpracování podkladů pro stanovení variabilních složek mzdy pracovníků.

Zastupuje ředitele školy :

- v  případě  jeho krátkodobé nepřítomnosti v oblasti řízení a kontaktu s  nadřízenými  orgány a  veřejností,

- v případě dlouhodobé nepřítomnosti (více jak 10 dnů) též v oblasti ekonomické,

- při jednáních výchovné komise školy (pokud projednávaný případ nevyžaduje jeho přítomnost),

- při jednáních v oblasti protidrogové prevence,

- při šetření stížností vedených rodiči proti pracovníkům školy.

9.3 Výchovný poradce

Výchovný poradce odpovídá za :   

-  profesionální orientaci vycházejících žáků,

-  evidenci problémových žáků a vedení výchovné komise školy,

- za vedení a koordinaci preventivního programu školy proti zneužívání návykových látek,  a sociálně patologických jevů, zajišťuje oblast koordinace protidrogové prevence,

- spolupráci s OPPP, Úřadem práce a dalšími institucemi, které se podílejí na odstraňování sociálně patologických jevů mezi školní mládeží,

- spolupráci se SŠ a učilišti regionu

                                   

Správní úsek

  

9.4  Školník

Odpovídá za :

- řízení kolektivu správních zaměstnanců,

- vedení agendy nepřítomných pracovníků, přesnost a úplnost pracovních výkazů svých podřízených,

- sklady : CO, čistících prostředků, údržby, všeobecného materiálu,nábytku,

- dílny údržby,

- koordinaci a zabezpečení údržby školy,

- jednání s dodavateli stavebních a servisních prací (v případě  pověření ředitelem školy),

- odpočty všech druhů energií a vody,

- zajišťování režimu ostrahy budov,

- obecnou správu budov školního areálu.

Spoluodpovídá  za :

- zpracování plánu revizí a oprav a čerpání prostředků na ně,

- převzetí prací od jednotlivých dodavatelů.

 

9.5 Uklízečky

Odpovídají za :

- úklid přidělených úklidových prostor,

- za plnění svěřených úkolů v rámci režimu ostrahy a zajištění bezpečnosti školy,

 

Ekonomický úsek

 9.6. Hospodářka – administrativní pracovnice školy (referentka školy)

Odpovídá za :

- inventarizaci školy (včetně operativní evidence na počítači),

- správu svěřeného inventáře,

- evidenci strojů a zařízení,

- knihu došlých a odeslaných faktur,

- čerpání rozpočtu školy,

- správu bankovních účtů,

- ekonomické rozvahy a vedení fondů,

- zpracovávání podkladů pro EO ÚMOb, EO KÚ a Finanční úřad,

- zpracovávání daňových podkladů pro daňové přiznání,

- evidenci pojistných smluv, likvidaci pojistných událostí,

- vedení pokladny školy,

- výplaty mezd pracovníků,

- správu ekonomického archivu školy,

- správu archivu školy, dodržování skartačního řádu a skartaci dokumentů,

- přejímání, třídění a ukládání písemností,

- telefonní službu,

- vedení jednacího protokolu školy,

- vedení skladu kancelářských potřeb,

- obsluhu kopírovací techniky, zajišťování kontaktu se  servisní organizací,

- vedení personální databáze všech pracovníků školy,

- zajišťování personální agendy,

- vyřizování korespondence podle pokynů členů vedení školy.

9.7 Hospodářka -mzdová účetní (externí )

Odpovídá za :

- zpracování mezd, dodržování mzdových a daňových předpisů,

- platby sociálního a zdravotního pojištění, platby daní,

- všechny druhy srážek ze mzdy,

- kontakty se zdravotními pojišťovnami,

- výstupní informace pro FÚ a další kontrolní úřady vstupující do oblasti mezd,

- garanci výstupů směrem ke KÚ a MŠMT ČR,

- platové postupy,

- vedení zápočtových listů, evidenci pracovních příjmů a srážek,

- vedení personálních databází.

 

Úsek výdejny stravy

9.10. Pracovnice provozu – výdej stravy

- plní pracovní povinnosti  dle stanovených pracovních náplní.

II.  Činnosti všeobecného řízení a správy

                                    

1. Provoz školy

- učitelé, třídní učitelé,vychovatelky školní družiny plní úkoly podle pracovního řádu, podle  pracovních náplní, podle týdenních a ročních plánů práce, rozpisů dozorů a suplování , podle pokynů ředitele a jeho zástupce,

- zástupce ředitele, výchovná poradkyně, hospodářka – administrativní pracovnice (referentka školy) a  školník  podle  předepsaných popisů práce ,

- úkoly školníka ,uklízeček a pracovnic výdejny stravy jsou stanoveny písemně.

 

2. Činnosti  administrativního a správního charakteru

                                                         

2.1. Archivování písemností  

- Za archiv písemností, třídních knih a třídních výkazů  odpovídá referentka školy. Přejímá, třídí a  ukládá,popř. zapůjčuje archivní materiál se souhlasem ředitele školy. Provádí vyřazení písemností a dohlíží na skartaci podle skartačního řádu.

 

2.2 Telefonní služba

- Je prováděna referentkou školy.

- Ta přejímá vzkazy  pro učitele, umožňuje spojení do  kabinetů, odesílá telegramy podle pokynů vedení školy, eviduje a zúčtovává místní a  meziměstské hovory pracovníků školy, vybírá od nich  poplatky za hovory.

2.3 Knihovnická činnost

- Je prováděna pověřenou pedagogickou pracovnicí, která odpovídá za provoz školní knihovny.

- Knihovnice objednává a nakupuje dětskou i odbornou  literaturu v rámci stanoveného rozpočtu. Vede předepsanou dokumentaci pro provoz knihovny, odpovídá za základní statistické výstupy. Zajišťuje výpůjční a poradenskou knihovnickou službu.

2.4    Opravy a údržbářská činnost

- Je koordinována školníkem (konzultována s ŘŠ), prováděna školníkem, odbornými firmami a  pracovníky na dohody o vedlejší pracovní činnosti a dohody  o provedení práce. Prováděna je v rámci stanoveného rozpočtu a podle stanovené specifikace.

- Běžné opravy se provádějí v co nejkratší lhůtě od provedení záznamu v knize závad. Nelze-li opravu provést v  termínu, sdělí příčiny a termín reálného odstranění školník.  neprodleně řediteli školy.  Stejný postup platí i při naléhavých opravách většího  rozsahu.  Školník sjednává po dohodě s ředitelem školy s firmami a pracovníky provedení větších údržbových prací při  dodržení zásad hospodárnosti. Ředitel ukládá a kontroluje  provedení údržbářských prací provedených školníkem. Opravy prováděné ostatními osobami a organizacemi kontrolu je a za kvalitu odpovídá školník. Kontrolní pravomoci ředitele přecházejí v době jeho  nepřítomnosti na zástupce ředitele.

 

2.5 Evidence majetku  

- Evidence strojů a zařízení a správa inventáře je v  pracovní náplni referentky školy. Eviduje počet, stav,rozmístění a použití strojů a zařízení, přiděluje inventární  čísla. Dává návrhy na nákup nových přístrojů, učebních pomůcek a didaktické techniky podle podkladů učitelů a správců sbírek ke schválení řediteli školy. Zajišťuje objednávky a evidenci učebnic a učebních pomůcek.

- Sklad učebních potřeb I. stupně vede pověřená pedagogická pracovnice , sklad učebních potřeb II.stupně vede referentka školy. Obě pracovnice  vydávají  učební potřeby učitelům podle normy a pokynů ředitele popř. jeho zástupce.

2.6.  Pokladní služba

- Veškeré finanční operace s hotovostí hlavního účtu i všech podúčtů jsou prováděny referentkou školy. Odebírá a přejímá  peníze z banky, připravuje výčetky a provádí výplaty peněz, pečuje o uložení peněz a cenin v trezoru školy..

- Dodržuje stanovený pokladní limit. Pokladní služba je prováděna v  souladu s vnitřní Směrnicí ředitele školy o zabezpečení  majetku.

2.7.  Ekonomika a účetnictví

- Funkce ekonoma školy je zajišťována smluvně, a to na základě mandátní smlouvy. Ekonom  realizuje vedení podvojného účetnictví školy, eviduje finanční operace, stav a pohyb fondů, navrhuje a projednává účtový rozvrh školy, zpracovává a kontroluje statistická hlášení ekonomického charakteru, provádí čtvrtletní a celoroční účetní uzávěrky vůči zřizovateli školy.

- Zpracování mezd je zajišťována smluvně mzdovou účetní jiné organizace (KVIC Ostrava). Tato pracovnice eviduje mzdy a platy, eviduje  pracovní příjmy , srážky, výplaty dávek nemocenského pojištění, provádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje  výplatní  listiny, podklady pro výběr hotovosti ze mzdy. Sestavuje  účetní výkazy o mzdách a platech, provádí jejich rozbor,  zpracovává podklady pro přiznání důchodů, lázeňské péče,  rodinných  přídavků, valorizací a pod.. Kontroluje  oprávněnost a průkaznost předložených mzdových dokladů. Podklady pro mzdy a platy, které ve formách výkazů a  soupisek předává škola, kontrolují a finálně zpracovávají zástupce ředitele školy a referentka školy.

- Referentka školy  ve spolupráci s ředitelem školy  připravuje sepsání podkladů pro  práce konané mimo základní pracovní poměr, kontroluje výkazy, které vycházejí z dohod a pod..

- Referentka školy eviduje a kontroluje finanční operace a prostředky, kontroluje stav financí na jednotlivých bankovních účtech,  zpracovává a kontroluje statistická hlášení.

 

2.8 Vedení předepsané pedagogické dokumentace    

- Předepsaná dokumentace je vyplňována a zpracovávána   podle centrálních pokynů vedení školy. Podle těchto pokynů  vedou pedagogičtí pracovníci třídní knihy a výkazy, vyplňují katalogové listy.

- Průběžnou kontrolu této dokumentace provádí zástupce ředitele. Základní dokumentace  školy je uložena v ředitelně, v informační místnosti školy jsou trvale uloženy  třídní knihy, třídní výkazy a katalogové listy jsou uloženy u jednotlivých třídních učitelů.

2.9 Školy v přírodě a lyžařské kursy  

- Školy v přírodě organizačně zabezpečuje zástupce ředitele, který stanovuje v rámci svých  pravomocí vedoucí jednotlivých výjezdů. Ti jsou plně odpovědni za organizační a pedagogické zabezpečení. Vedoucí jednotlivých výjezdů předávají bezprostředně po návratu podklady pro finanční vypořádání škol v přírodě  referentce školy.

- Lyžařské kursy zabezpečuje pověřený učitel v  úzké součinnosti s třídními učiteli a zástupcem ředitele školy.

 III. Platnost

                               

Organizační řád základní školy nabývá platnosti dnem 1.9.2005. 

Přílohy :

- Organizační schéma školy

- Jednací řád pedagogické rady