A

alt

 

Nový školní vzdělávací program základního vzdělávání, platný od 1. 9. 2013, je k dispozici v sekci KE STAŽENÍ (horní menu), popřípadě k nahlédnutí u ředitele školy.

 

Základní škola Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace je menší základní školou rodinného typu s pozitivním vnitřním klimatem a estetickými interiéry školních budov. Sdružuje základní školu, školní družinu a školní výdejnu stravy. Výchovně vzdělávací proces a provoz školy zabezpečuje 22 pracovníků, z toho 15 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny a 5 provozních pracovníků.

Areál školy je tvořen čtyřmi vzájemně propojenými budovami různého stáří (nejstarší budova byla postavena v roce 1896). S výjimkou objektu tělocvičny prošly školní budovy v uplynulých třech letech rozsáhlou rekonstrukcí – zateplení budov, nové fasády, plastová okna, nové žaluzie.

Vedle účelně zařízených kmenových tříd probíhá výuka žáků také v pěti odborných učebnách

(počítačová, jazyková, přírodovědná, multimediální učebna technických předmětů a učebna praktických činností). V rámci jednotlivých učeben využívají žáci při výuce celkem padesát moderních PC stanic s vysokorychlostním internetem, čtyři interaktivní tabule Smart Board, dataprojektory, vizualizéry, DVD přehrávače a LCD televizory. Všechny učebny jsou vybaveny výškově stavitelnými žákovskými stoly a židlemi.

Na pozemku školy v prostoru za tělocvičnou je vybudována tzv. třída v přírodě tvořená dřevěným altánem o rozměrech 10 x 10 metrů. V případě příznivého počasí je plně využívána a představuje příjemné zpestření výuky. V odpoledních hodinách je altán  k dispozici zájmové činnosti dětí a různým aktivitám v rámci školní družiny.

K výuce tělesné výchovy slouží vedle moderní tělocvičny také školní posilovna a venkovní hřiště s mantinelovým systémem a umělým povrchem. Hřiště je dětem volně přístupné i v odpoledních hodinách.

Obě oddělení školní družiny jsou nově vybavena barevnými šestihrannými stoly a novými židlemi. V prostorách školních šaten byly demontovány společné šatní boxy, které byly nahrazeny uzamykatelnými kovovými šatními skříněmi pro jednotlivé žáky.

K silným stránkám školy patří její technická a materiální vybavenost, moderní učebny výpočetní techniky a cizích jazyků, využívání inovativních výukových metod, stabilizovaný pedagogický sbor , bezpečné školní prostředí,  kvalitní prevence sociálně patologických jevů, kvalitní výchovné poradenství, klima důvěry a respektu mezi učiteli a žáky a úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na střední školy.