Školní jídelna

Podklady ke stravování žáků ZŠ Pěší od 3.9.2018

 

Od 3.9.2018 jsou obědy do ZŠ Pěší dodávány ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace.

Základní informace pro strávníky:

Přihlášení ke stravování provede vedoucí ŠJ při ZŠ Bohumínská, tam bude strávník zaveden do počítače a bude mu přidělen VS (variabilní symbol). K odběru stravy budou jednotlivým strávníkům předány bezkontaktní čipy VIS v hodnotě 115,- Kč (ty si hradí strávníci sami). Do jídelny ZŠ Pěší byl nainstalován výdejní terminál, kde se žáci pomocí tohoto čipu zaregistrují k odběru obědu pro daný den.

Platbu  stravného  pro následující  měsíc  je  nutno provést vždy nejpozdějido 20. dne předchozího měsíce na účet České spořitelny-číslo účtu 35 - 1652009339/0800 inkasem, převodním příkazem, hotově (v mimořádných případech).

 

Vždy k 25. v daném měsíci budou všichni strávníci, kteří mají na kontě dostatečnou částku, automaticky přihlášeni na celý následující měsíc. Pokud nebude na kontě dostatečná částka, musí ihned zaplatit, neboť dítě nebude přihlášeno a nebude mu poskytnuta strava.

 

Odhlášky ke stravě musí být provedeny do 11,00 hodin na následující den!!

 

Na stránkách www.strava.cz budou mít strávníci přehled o aktuálním jídelníčku, možnost odhlášení stravy a přehled o pohybu na účtu.

 

Přihlášení na účet strávníka:

 

Přes internetovou stránku www.strava.cz:
Zařízení: 4730
Uživatel: číslo svého VS (var. symbolu)
Heslo:     číslo svého VS (var. symbolu) – můžete změnit po prvním přihlášení!

Cena oběda pro žáka:

od 6 – 10 let

24,- Kč

plná cena 53,- Kč

od 11 – 14 let

26,- Kč

plná cena 55,- Kč

od 15 a více

28,- Kč

plná cena 57,- Kč

V době nemoci mají žáci nárok na dotovaný oběd pouze první den. Další dny pouze za plnou cenu.

Cena pro cizí strávníky:                60,- Kč

vedoucí ŠJ: Bc. Eva Kašáková

telefon: 725 853 000


ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

1.            Společná ustanovení

 

Tento řád školního stravování platí pro všechny strávníky ve výdejně stravy při Základní škole Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace.

Hlavní činností zařízení školního stravování je zabezpečení společného stravování žáků a zaměstnanců školy.

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování a závodní stravování se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování.

Školní a závodní stravování je zabezpečeno výdejnou stravy Základní školy Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace. Strava je připravována a dovážena školní jídelnou při ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace.

 

 

2.            Výdej stravy

 

Výdej stravy zajišťují pracovnice výdeje stravy v době od 11.40 – 13.40 hod. pro strávníky školy. Výdejní doba může být operativně upravována vzhledem ke konání školních akcí. Tato skutečnost bude vždy s dostatečným předstihem oznámena.

Výdej stravy pro cizí strávníky probíhá odděleně v době od 11.20 – 11.35 hod.

Pracovnice vydá oběd pouze po identifikaci strávníka prostřednictvím bezkontaktního čipu.

Bezkontaktní čipy lze zakoupit u vedoucí školní jídelny při ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace.

 

 

3.            Nárok na dotovanou stravu.

 

Nárok na odběr dotované stravy má každý žák a zaměstnanec školy po řádném přihlášení ke stravování, zakoupení čipu a zaplacení obědů.

 

Žák na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování má právo denně odebrat oběd. V době nemoci je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole (např. první den nemoci) si může žák nebo zákonný zástupce žáka oběd odebrat do přinesených nádob v době od 11.20 – 11.35 hod.

 

Zaměstnanec ZŠ na základě vyhlášky č. 84/2005 Sb. o závodním stravování má nárok na jeden dotovaný oběd, odpracoval-li pro organizaci nejméně 3 hodiny v uvedený den. Na dotovaný oběd nemá nárok v těchto případech: v době pracovní neschopnosti, v době řádné dovolené nebo neplaceného volna, v době mateřské dovolené a v době studijního volna.

 

Pokud si strávníci včas oběd neodhlásí – zaplatí veškeré náklady.

4.            Odhlášení obědů

 

Jednotlivý oběd na následující den je možné odhlásit do 11,00 hod. na stránkách www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny při ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, tel. 725 853 000

 

5.            Jídelní lístek

 

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny při MŠ Komerční ve spolupráci se svou vedoucí kuchařkou. Zaměstnanci, žáci a zákonní zástupci žáků se mohou seznámit s jídelním lístkem na vývěsním místě ve výdejně stravy ZŠ Pěší a na stránkách www.strava.cz .

 

6.            Bezpečnost a chování žáků ve výdejně stravy

 

a)            Žáci přicházejí do výdejny stravy společně po ukončení vyučování, školní tašky si odloží v šatnách jednotlivých tříd nebo ve školních skříňkách. Do výdejny vstupují pouze na pokyn pedagoga, který vykonává dozor.

 

b)            Do výdejny žáci vstupují přezutí a dodržují hygienické zásady.

 

c)            Žáci ve výdejně stravy dodržují pravidla slušného chování, nekřičí, neběhají a čekají v pořadí na odběr jídla.

 

d)            Žáci vždy dbají pokynů pracovníků školního stravování a pedagogů, kteří nad nimi vykonávají dozor dle rozpisu, který je vyvěšen na vývěsním místě ve výdejně stravy ZŠ Pěší.

 

e)            Při jídle dodržují žáci pravidla slušného stolování. Jídlo a nápoje konzumují u stolu zásadně vsedě a neodnášejí ho do šaten nebo jiných prostorů školy.

 

f)            Žák má právo používat zařízení výdejny stravy a zároveň je povinen ho udržovat v pořádku a záměrně ho nepoškozovat. V případě úmyslného poškození majetku hradí škodu zákonný zástupce žáka, případně zajistí  opravu.

 

7.            Přechodná a závěrečná ustanovení

Tento řád školního stravování nabývá účinnosti dnem 3.9.2018.