Školní jídelna


Podklady ke stravování žáků ZŠ Pěší od 1.9.2015

 

 

Od 1.9.2015 jsou obědy do ZŠ Pěší dodávány MŠ Komerční.  Z tohoto důvodu došlo k některým organizačním změnám a také k mírnému navýšení ceny stravného.

 

Základní informace pro strávníky:

 

Přihlášení ke stravování provede vedoucí ŠJ při MŠ Komerční, tam bude strávník zaveden do počítače a bude mu přidělen VS (variabilní symbol). K odběru stravy budou jednotlivým strávníkům předány bezkontaktní čipy VIS v hodnotě 115,- Kč (ty si hradí strávníci sami). Do jídelny ZŠ Pěší byl nainstalován výdejní terminál, kde se žáci pomocí tohoto čipu zaregistrují k odběru obědu pro daný den.

 

Platbu  stravného  pro následující  měsíc  je  nutno provést vždy nejpozději

do 20-tého dne předchozího měsíce na účet České spořitelny-číslo účtu 27 - 2620849389/0800 inkasem, převodním příkazem, hotově (v mimořádných případech).

 

 

Vždy k 25 - tému v daném měsíci budou všichni strávníci, kteří mají na kontě dostatečnou částku, automaticky přihlášeni na celý následující měsíc. Pokud nebude na kontě dostatečná částka, musí ihned zaplatit, neboť dítě nebude přihlášeno a nebude mu poskytnuta strava.

Odhlášky ke stravě musí být provedeny do 10,30 hodin na následující den!!

 

Na stránkách www.strava.cz budou mít strávníci přehled o aktuálním jídelníčku, možnost odhlášení stravy a přehled o pohybu na účtu.

Přihlášení na účet strávníka:

Přes internetovou stránku www.strava.cz:
Zařízení: 4731
Uživatel: číslo svého VS (var. symbolu)
Heslo:     číslo svého VS (var. symbolu) – můžete změnit po prvním přihlášení!

 

Cena oběda pro žáka:

 

od 6 – 10 let

24,- Kč

plná cena 56,- Kč

od 11 – 14 let

26,- Kč

plná cena 58,- Kč

od 15 a více

27,- Kč

plná cena 59,- Kč

 

V době nemoci mají žáci nárok na dotovaný oběd pouze první den. Další dny pouze za plnou cenu.

 

Cena pro cizí strávníky:                60,- Kč

 

 

Iva  Hyklová

vedoucí ŠJ

telefon: 724 928 689


ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

 

1.            Společná ustanovení

Tento řád školního stravování platí pro všechny strávníky ve výdejně stravy při Základní škole Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace.

Hlavní činností zařízení školního stravování je zabezpečení společného stravování žáků a zaměstnanců školy.

Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování a závodní stravování se řídí vyhláškou č. 84/2005 Sb. o závodním stravování.

Školní a závodní stravování je zabezpečeno výdejnou stravy Základní školy Ostrava-Muglinov, Pěší 1/66, příspěvková organizace. Strava je připravována a dovážena školní jídelnou při Mateřské škole Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace.

 

2.            Výdej stravy

Výdej stravy zajišťují pracovnice výdeje stravy v době od 11.40 – 13.40 hod. pro strávníky školy. Výdejní doba může být operativně upravována vzhledem ke konání školních akcí. Tato skutečnost bude vždy s dostatečným předstihem oznámena.

Výdej stravy pro cizí strávníky probíhá odděleně v době od 11.20 – 11.35 hod.

Pracovnice vydá oběd pouze po identifikaci strávníka prostřednictvím bezkontaktního čipu.

Bezkontaktní čipy lze zakoupit u vedoucí školní jídelny při Mateřské škole Slezská Ostrava, Komerční 22a.

 

3.            Nárok na dotovanou stravu.

Nárok na odběr dotované stravy má každý žák a zaměstnanec školy po řádném přihlášení ke stravování, zakoupení čipu a zaplacení obědů.

Žák na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování má právo denně odebrat oběd. V době nemoci je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti ve škole (např. první den nemoci) si může žák nebo zákonný zástupce žáka oběd odebrat do přinesených nádob v době od 11.20 – 11.35 hod.

Zaměstnanec ZŠ na základě vyhlášky č. 84/2005 Sb. o závodním stravování má nárok na jeden dotovaný oběd, odpracoval-li pro organizaci nejméně 3 hodiny v uvedený den. Na dotovaný oběd nemá nárok v těchto případech: v době pracovní neschopnosti, v době řádné dovolené nebo neplaceného volna, v době mateřské dovolené a v době studijního volna.

Pokud si strávníci včas oběd neodhlásí – zaplatí veškeré náklady.

 

4.            Odhlášení obědů

Jednotlivý oběd na následující den je možné odhlásit do 10,30 hod. na stránkách www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny při MŠ Komerční (telefon 599445429, 724928689).

 

 

5.            Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny při MŠ Komerční ve spolupráci se svou vedoucí kuchařkou. Zaměstnanci, žáci a zákonní zástupci žáků se mohou seznámit s jídelním lístkem na vývěsním místě ve výdejně stravy ZŠ Pěší a na stránkách www.strava.cz .

 

6.            Bezpečnost a chování žáků ve výdejně stravy

1)            Žáci přicházejí do výdejny stravy společně po ukončení vyučování, školní tašky si odloží v šatnách jednotlivých                  tříd nebo ve školních skříňkách. Do výdejny vstupují pouze na pokyn pedagoga, který vykonává dozor.

2)            Do výdejny žáci vstupují přezutí a dodržují hygienické zásady.

3)            Žáci ve výdejně stravy dodržují pravidla slušného chování, nekřičí, neběhají a čekají v pořadí na odběr jídla.

4)            Žáci vždy dbají pokynů pracovníků školního stravování a pedagogů, kteří nad nimi vykonávají dozor dle rozpisu,                který je vyvěšen na vývěsním místě ve výdejně stravy ZŠ Pěší.

5)            Při jídle dodržují žáci pravidla slušného stolování. Jídlo a nápoje konzumují u stolu zásadně vsedě a neodnášejí                ho do šaten nebo jiných prostorů školy.

6)            Žák má právo používat zařízení výdejny stravy a zároveň je povinen ho udržovat v pořádku a záměrně ho                        nepoškozovat. V případě úmyslného poškození majetku hradí škodu zákonný zástupce žáka, případně zajistí                    opravu.

 

 

7.            Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Tento řád školního stravování nabývá účinnosti dnem 1.9.2015.